Artikel 1 Definities

 

 1. Timmy Toes: de verstrekker van deze algemene voorwaarden. Timmy Toes is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34283762

 2. Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Timmy Toes.

 3. Consument: een Klant als bedoeld in artikel 1.2, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 4. Website: www.timmytoes.com.

 5. Product(en): de meest omvattende definitie van een goed.

 6. Overeenkomst: een Overeenkomst op afstand waarbij de Klant via een door Timmy Toes georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Product(en) bij Timmy Toes en waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 7. Bedenktijd: een termijn van veertien (14) dagen waarbinnen een Consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de Overeenkomst via het Herroepingsrecht te realiseren.

 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om na ontvangst van door hem bestelde Product(en), deze Product(en) binnen de Bedenktijd terug te sturen aan Timmy Toes en het aankoopbedrag terug te krijgen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 

 1. Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Klant, zijn van overeenkomstige toepassing op een Consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten van Timmy Toes die strekken tot de verkoop van Product(en).

 3. De eventueel door Klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op Overeenkomsten aangegaan met Timmy Toes.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 5. De inhoud van de Website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Timmy Toes op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Timmy Toes kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Timmy Toes is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 3 Aanbiedingen

 

 1. Bij de op de Website van Timmy Toes aangeboden Product(en) worden Productspecificaties vermeld alsmede de prijs in Euro’s van het Product inclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de Overeenkomst weergegeven.

 2. De op de Website van Timmy Toes aangeboden Product(en) bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden Product.

 3. Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Timmy Toes op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Klant. De Consument behoudt te allen tijde zijn recht op zijn Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.

 4. Timmy Toes verschaft de Klant informatie over de verwachte levertijd van het Product, deze termijn is slechts indicatief.

 5. Eventuele verschuldigde invoerrechten of overige heffingen die verschuldigd zijn, zijn te allen tijde voor rekening van de Klant.

 

Artikel 4 Tot stand komen van een Overeenkomst

 

 1. Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door Timmy Toes uitgevaardigd aanbod heeft aanvaard en Timmy Toes het tot stand komen van een Overeenkomst heeft bevestigd.

 2. Een Overeenkomst komt ook tot stand indien Timmy Toes aanvangt met de levering van Product(en) aan de Klant nadat een Klant een bestelling heeft geplaatst via de Website van Timmy Toes.

 3. Het staat Timmy Toes altijd vrij om zonder opgaaf van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Klant aanvaard aanbod. Indien de Klant al een betaling heeft verricht aan Timmy Toes zal Timmy Toes dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken aan de Klant.

 

 

Artikel 5 Levering

 

 1. Na het tot stand komen van een Overeenkomst zal Timmy Toes de bestelde Product(en) zo spoedig mogelijk aanbieden voor transport. De kosten van het transport worden tijdens het tot stand komen van een Overeenkomst aangegeven.

 2. Timmy Toes zal trachten levering binnen tien (10) werkdagen te doen geschieden.

 3. Indien Timmy Toes niet in staat is om het door een Consument bestelde Product binnen dertig (30) dagen te leveren, mag een Consument de Overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 6 Retournering van Product(en)

 

 1. Een Consument heeft na ontvangst van de bestelde Product(en) veertien (14) dagen de tijd, om op grond van zijn Herroepingsrecht, het bestelde Product, zonder opgaaf van redenen aan Timmy Toes retour te zenden.

 2. Timmy Toes zal na ontvangst van het Product de factuurwaarde van het Product binnen dertig (30) dagen terugboeken naar de Consument.

 3. Indien een Consument zijn Herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de retourverzending en de verzendkosten voor rekening van de Consument.

 4. De Consument dient vanaf het moment van ontvangst van de Product(en) alle passende maatregelen te nemen om schade aan het Product en/of verpakkingen te voorkomen.

 5. Product(en) die door de Klant zijn beschadigd, zullen nimmer worden teruggenomen door Timmy Toes.

 6. Het Herroepingsrecht is uitgesloten voor Product(en) die naar persoonlijke voorkeur van de Consument vervaardigd worden. Een Consument kan zijn Herroepingsrecht eveneens niet ten gelding brengen indien het bestelde Product onder een overige uitzondering valt van artikel 7:46d lid 4 BW.

 

 

Artikel 7 Conformiteit

 

 1. De Klant dient de geleverde Product(en) onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Product(en) dient de Klant direct na ontdekking aan Timmy Toes te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.

 2. Op door Timmy Toes geleverde Product(en) berust een garantietermijn van zes (6) maanden.

 3. De geleverde Product(en) zijn vervaardigd uit materialen waarvan de duurzaamheid afhankelijk is van meerdere factoren. Slijtage ten gevolge van gebruik, onjuiste behandeling, krimp en verkleuring, vallen derhalve niet onder de garantie als bedoeld in dit artikel.

 4. Eventuele klachten over de geleverde Product(en) dient de Klant aan Timmy Toes te melden, waarna Timmy Toes de klacht in behandeling zal nemen.

 5. Indien klachten over Product(en) gegrond worden verklaard door Timmy Toes, wordt de Klant een vervangend Product aangeboden.

 6. De Klant heeft geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een Product is ontstaan door toedoen van de Klant.

 

 

Artikel 8 Betaling

 

 1. Betaling dient te geschieden tijdens het tot stand komen van een Overeenkomst via de op de Website aangeboden betaalmogelijkheden.

 2. In geval van niet tijdige betaling is Timmy Toes bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 3. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan Timmy Toes gemeld te worden, waarna Timmy Toes het bedrag zal corrigeren.

 4. Onjuistheden in de facturatie ontslaan de Klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze algemene voorwaarden.

Artikel 9 Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

 

 1. De door Timmy Toes geleverde Product(en) blijven eigendom van Timmy Toes tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de met Timmy Toes gesloten Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De Klant mag Product(en), voordat de eigendom is overgegaan, niet belasten, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 2. Ingeval Timmy Toes een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Timmy Toes vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

 3. De inhoud van de Website van Timmy Toes, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Timmy Toes en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de Website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Timmy Toes.

Artikel 10 Overmacht

 

 1. Timmy Toes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Timmy Toes kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Klant als Timmy Toes gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

     

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 

 1. Timmy Toes sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Timmy Toes geleverde Product(en), met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Timmy Toes, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

 2. Timmy Toes is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 3. Product(en) van Timmy Toes dienen altijd onder het toeziend oog van een volwassene gebruikt/gedragen te worden.

 

 

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Timmy Toes partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 2. Heeft u een geschil met Timmy Toes, dan kunt u dit geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform via http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 3. De Klant en Timmy Toes zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 4. Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg uitsluitend de rechter in Amsterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Timmy Toes en de Klant.

 

 

 

Artikel 13 Privacyverklaring

    1. Als u een bestelling heeft geplaatst en betaald via de Website zal Timmy Toes uw gegevens                   gebruiken om de bestelde Product(en) toe te zenden

    2.Uw gegevens zullen worden opgenomen in het klantenbestand van Timmy Toes voor onze eigen           bedrijfsvoering. Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt.

    3.Indien u wenst dat uw gegevens gewist worden uit het klantenbestand van Timmy Toes dan kunt  u een mail sturen aan klantenservice@timmytoes.com.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIMMY TOES

GA NAAR

SOCIAAL

schrijf u in om op de hoogte te blijven